Alimentatie bij een scheiding

Wat is alimentatie?

Alimentatie is een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud van jouw ex-partner en kinderen na de scheiding. Er zijn twee soorten alimentaties:

 • Partneralimentatie
 • Kinderalimentatie

Bij partneralimentatie betaal je alimentatie als jouw ex-partner niet in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien. In principe draagt de partner met het hoogste inkomen bij aan de kosten van levensonderhoud van de partner met het laagste inkomen.

Voor de kinderen betaal je altijd alimentatie. Je blijft na de scheiding samen verantwoordelijk voor jullie kinderen, zowel voor de zorg als voor de financiën. Het doel van de kinderalimentatie is dat jouw kinderen zo veel mogelijk dezelfde dingen kunnen blijven doen als voor de scheiding.

Is er een alimentatieplicht?

Jullie hebben beiden een alimentatieplicht. Na de scheiding blijven jullie namelijk verplicht om financieel voor elkaar en eventuele kinderen te zorgen. Beide onderhoudsplichten zijn vastgelegd in de wet. De alimentatieplicht geldt voor:

 • Getrouwde partners voor de partneralimentatie
 • Partners met een geregistreerd partnerschap voor de partneralimentatie
 • Partners met kinderen ongeacht samenlevingsvorm voor de kinderalimentatie

Voor samenwoners is partneralimentatie alleen van toepassing als jullie dit in het samenlevingscontract hebben vastgelegd. 

Partneralimentatie

Op grond van de wet ben je dus verplicht om bij te dragen in het levensonderhoud van jouw ex-partner als hij/zij niet in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien. De hoogte van de partneralimentatie is niet bij wet geregeld. Wel zijn er normen vastgelegd in het Rapport Alimentatienormen (het zogenaamde Trema-rapport), deze normen dienen als leidraad. De duur van partneralimentatie is wel wettelijk vastgelegd. Hoe lang jij recht hebt op partneralimentatie hangt van jullie specifieke situatie af.

Partneralimentatie berekening

Bij de berekening van de partneralimentatie spelen twee factoren een rol:

 • De behoefte van degene met het laagste inkomen aan de ene kant
 • De draagkracht van degene met het hoogste inkomen aan de andere kant

Dit houdt in dat er niet alleen wordt gekeken naar de behoefte van degene met het laagste inkomen, maar ook in hoeverre degene met het hoogste inkomen hierin kan bijdragen. Volgens de huidige wettelijke normen en richtlijnen kan je niet meer alimentatie ontvangen dan je nodig hebt volgens jouw behoefte en daarnaast kan je niet meer alimentatie betalen dan jouw draagkracht toelaat.

Lees hier meer over partneralimentatie

Partneralimentatie bij een scheiding op latere leeftijd

De partneralimentatie is een punt van aandacht bij een scheiding op latere leeftijd. Je bent wettelijk verplicht alimentatie te betalen als jouw ex-partner niet in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Bij een scheiding op latere leeftijd moet echter onder meer wel gekeken worden naar welke invloed de pensioen- en eventuele lijfrente-uitkeringen op de hoogte van de partneralimentatie hebben.

Lees hier meer over scheiding op latere leeftijd en de partneralimentatie

Kinderalimentatie

Voor jullie kinderen zijn jullie beiden, naar draagkracht, onderhoudsplichtig. De bijdrage die je betaalt of ontvangt voor de kosten van het levensonderhoud van de kinderen wordt kinderalimentatie genoemd. Bij het maken van de afspraken over de hoogte van de kinderalimentatie neem je in principe alle kosten die je voor de kinderen maakt in het bedrag mee. De afspraken die jullie over kinderalimentatie maken worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Er bestaan trouwens veel misverstanden over de kinderalimentatie, laat je dus goed informeren.

Kinderalimentatie berekening

Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt onder meer gekeken naar:

 • De behoefte van de kinderen om dezelfde dingen te kunnen blijven doen
 • De omgangsregeling
 • Het kindgebonden budget

Het berekenen van de kinderalimentatie wordt volgens de alimentatienormen gebaseerd op het netto (gezins)inkomen, de behoefte en de draagkracht van beide ouders.

Lees hier meer over kinderalimentatie

Indexeringen alimentatie

Ieder jaar wordt het alimentatiebedrag door middel van indexering aangepast, omdat onder meer de kosten van levensonderhoud en de lonen stijgen. De minister van Justitie en Veiligheid bepaalt wat het wettelijke indexering percentage volgens de tremanormen, de alimentatie indexatie, voor het komende jaar wordt.

Alimentatieberekening bij de Scheidingsplanner

De Scheidingsplanner zal bij de berekening van alimentatie allereerst vragen naar de daadwerkelijke belangen van beide personen en de onderliggende drijfveren:

 • Wat heeft iemand nodig en waarom?
 • Wat kan iemand aan alimentatie betalen?
 • Hoeveel alimentatie moet er worden betaald?

Vervolgens worden deze gegevens transparant en voor beiden inzichtelijk verwerkt in een berekening van het besteedbaar inkomen na de scheiding. Hierbij houden we rekening met alle daadwerkelijke (voorspelde) uitgaven die beide partners na de scheiding hebben. Beide ex-partners kijken op die manier bij elkaar in de portemonnee en kunnen vervolgens samen beoordelen wat nu redelijk is om af te spreken. Dus niet redelijkheid op basis van bedachte globale richtlijnen, maar redelijkheid op basis van eigen inzicht en overleg. Uiteraard vergelijken wij vervolgens altijd de berekeningen en uitkomsten met de richtlijnen van het rapport alimentatienormen.

Vragen of een afspraak maken?

Onze Scheidingsplanners zijn allemaal gedegen opgeleide deskundigen met jarenlange ervaring in het geven van financieel advies bij een scheiding. Wij regelen jullie scheiding van a tot z. Van de eigen woning tot de alimentatie, het ouderschapsplan, de fiscale gevolgen, de toeslagen en noem maar op. Wij brengen de financiële positie na de scheiding duidelijk in beeld, zodat jullie na afloop van het traject echt in staat zijn om vooruit te kijken. Wij helpen jullie op basis van mediation of als mediation echt niet lukt behartigen wij jouw belangen bij een eenzijdige scheiding.

Terug naar boven