Hoe zit het met de zorgregeling/omgangsregeling?

Kinderen hebben recht op beide ouders

Ouders hebben na de echtscheiding allebei het recht om de kinderen te blijven zien. In de wet staat zelfs dat de kinderen het recht hebben om met beide ouders een goede band te behouden. Het is van groot belang dat beide ouders het contact tussen de kinderen met de andere ouder bevorderen. Met het opstellen van de zorgregeling/omgangsregeling moet dan ook zorgvuldig worden omgegaan.

Persoonlijke tip van de Scheidingsplanner

De wet zegt dat ouders over en weer verplicht zijn om het contact tussen ouder en kind te bevorderen. Echter recht hebben op zorg en omgang is één, recht krijgen is twee. Als dit een twistpunt is, dan is het belangrijk om te onderzoeken waar het aan ligt? Ligt het aan de onderlinge relatie tussen de ouders zelf? Of ligt het aan de relatie ouder-kind? Onze ervaring is hoe harder er aan een kind getrokken wordt, hoe meer je het kind afstoot. Belangrijk is om aan een kind te laten weten, dat je er voor hem of haar bent. Dat hoeft niet per se fysieke zorg te zijn. Dat kan ook op afstand. Dit kun je doen door regelmatig een berichtje te sturen. Bedenk dat kinderen ook bepaalde fasen in hun leven doormaken. Na verloop van tijd ontstaat er vaak wel weer ruimte en aandacht van het kind voor de ouder(s).

Scheidingsplanner Norman Talma

Wat is een zorgregeling/omgangsregeling?

Tijdens het scheidingstraject moet je samen gaan bepalen wanneer de kinderen bij de ene en bij de andere ouder verblijven. Deze ouder wordt de verzorgende ouder genoemd. Je moet ook met elkaar bespreken wanneer de kinderen contact hebben met de andere (niet-verzorgende) ouder. Deze afspraken leg je vast in de zorgregeling/omgangsregeling.

Daarnaast schrijft de wet voor dat een kind ook recht heeft op omgang met andere personen met wie hij een nauwe persoonlijke betrekking heeft. Denk bijvoorbeeld aan grootouders, pleegouders, stiefouders en ex-partner(s). Voor jullie kinderen vallen door de scheiding al veel zekerheden weg, het geeft hun rust en duidelijkheid als er in het traject ook aandacht aan het contact met deze andere personen wordt besteed.

Wat staat er in de zorgregeling/omgangsregeling?

Behalve dat een kind recht heeft op contact met beide ouders, wordt er in de wet verder niet aangegeven hoe de zorgregeling/omgangsregeling moet worden verdeeld over beide ouders. Je moet hierover zelf met je ex-partner afspraken maken. Er zijn allerlei praktische zaken waardoor de ene afspraak bij jullie wel kan werken en een andere afspraak niet. Denk maar eens aan het afstemmen van de schooltijden op werktijden. Maar ook de wensen van de kinderen en hun (on)mogelijkheden spelen hierin een rol.

Een goed afgestemde zorgregeling/omgangsregeling is overigens niet het enige wat gescheiden ouders overeen dienen te komen. Er zijn nog een heleboel andere praktische zaken te regelen, zoals vakanties, verjaardagen, het halen en brengen, eventuele ziekte, sportbeoefening, opvoedingsafspraken en nog veel meer. Al deze afspraken komen terug in het ouderschapsplan dat jullie wettelijk verplicht zijn om op te stellen als jullie  minderjarige kinderen hebben. Het ouderschapsplan wordt tezamen met het scheidingsconvenant ingediend bij de rechtbank voor de aanvraag van de scheiding (zowel bij een huwelijk als bij een geregistreerd partnerschap). Voor samenwoners is het ouderschapsplan ook verplicht. De rechtbank speelt echter geen rol bij het ouderschapsplan als je er samen uit kunt komen.

Tot welke leeftijd geldt een zorgregeling/omgangsregeling voor een kind?

De zorgregeling/omgangsregeling geldt in principe totdat het kind meerderjarig wordt; zodra het kind 18 jaar oud wordt vervalt de zorgregeling/omgangsregeling. Hou bij het opstellen van de contactregeling rekening met de leeftijd en de belangen van jullie kinderen. Een regeling voor een baby zal er over het algemeen anders uitzien dan een regeling voor een tiener. Zo is het voor een baby of peuter beter om frequente korte contacten af te spreken met de niet-verzorgende ouder in plaats van een weekendregeling. Tieners vinden het daarentegen vaak belangrijk dat zij meer zelf de vrijheid hebben om te bepalen wanneer ze bij welke ouder zijn. Neem dit mee in het overleg met het kind en in de omgangsregeling. Volgens de wet moeten kinderen op een manier die bij hun leeftijd past worden betrokken bij de invulling van het ouderschapsplan. In de praktijk zal dit ongeveer vanaf de basisschool leeftijd zijn.

Wat is het verschil tussen co-ouderschap of een zorgregeling/omgangsregeling?

Co-ouderschap is een zorgregeling/omgangsregeling waarbij de kinderen bij beide ouders ongeveer evenveel tijd verblijven. Bij deze regeling delen jullie als gescheiden ouders samen de zorg- en opvoedingstaken, waarbij de kinderen bij beide ouders ongeveer evenveel tijd verblijven. Steeds meer ouders kiezen voor co-ouderschap, deze zorgregeling/omgangsregeling is echter niet voor iedereen weggelegd. Zowel jullie zelf als het kind moeten wel aan een aantal basisvoorwaarden voldoen om aan een aantal voorwaarden om co-ouderschap succesvol te laten zijn.

Uitspraak rechter zorgregeling/omgangsregeling

Lukt het jullie niet om samen een zorgregeling/omgangsregeling af te spreken? Dat is natuurlijk een situatie waarin je niet wil belanden, want dit is absoluut niet in het belang van jullie kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat regelmaat in de omgang met de andere ouder van groot belang is voor de ontwikkeling en stabiliteit van jullie kinderen. Als het jullie niet lukt hierover en over het halen en brengen afspraken te maken, dan kan de rechter gevraagd worden om een regeling vast te stellen. De rechter hoort eerst de argumenten van beide ouders aan en weegt bovenal het belang van het kind mee alvorens een uitspraak te doen. Jullie kinderen zijn er echt niet bij gebaat als het contact met de andere ouder ontbreekt. Het is zelfs schadelijk voor de kinderen.

Kan ik een zorgregeling/omgangsregeling weigeren?

Nee, een vastgelegde zorgregeling/omgangsregeling mag niet door één van de ouders geweigerd worden. Omgang met de kinderen is namelijk voor beide ouders een wettelijk recht (en plicht). Alleen de rechter kan in uitzonderlijke situaties het recht op omgang ontzeggen. De omstandigheden moeten echter wel zwaar wegen, wil de rechter hiertoe besluiten.

Wat als de zorgregeling/omgangsregeling niet wordt nagekomen?

Helaas komt het regelmatig voor dat een zorgregeling/omgangsregeling niet wordt nagekomen. Kinderen worden in deze situatie bijvoorbeeld niet meegegeven aan de ex-partner. De huidige wetgeving kent (nog) geen strafrechtelijke sancties op het niet-nakomen van een zorgregeling/omgangsregeling. Wel kunt je een kort geding starten om de andere ouder te dwingen tot nakoming van de afgesproken regeling. In 2018 hebben de SP, VVD en D66 overigens een wetsvoorstel ingediend voor een hardere aanpak van ‘weigerouders’, hier zijn echter nog geen concrete wettelijke maatregelen uit voortgekomen.

Contactregeling/omgangsregeling wijzigen

Als de afgesproken zorgregeling/omgangsregeling niet werkt, dan kunnen de ouders de regeling wijzigen. Dit kan in eerste instantie altijd in goed onderling overleg. Lukt dit niet, dan kan de ondersteuning van een neutrale scheidingsbemiddelaar een uitweg betekenen. Tot slot kunnen de ouders hun vraag neerleggen bij een rechter. De rechter wijzigt een regeling in de regel alleen als er:

  • Iets verandert in de omstandigheden van de ouders of bij bijzonderheden omtrent het kind
  • De gegevens die eerder voorhanden waren voor het vaststellen van de zorgregeling/omgangsregeling niet juist of onvolledig waren

Vragen of een afspraak maken?

Wij begeleiden jullie in het overleg over de afspraken en geven je tips en adviezen. Hierbij adviseren we over de verschillende vormen van een zorgregeling/omgangsregeling, zoals co-ouderschap.

Samen met jullie stellen wij de gewenste regeling en het ouderschapsplan op, waarin precies wordt opgenomen hoe de zorg wordt verdeeld. Zo zorgen we er samen voor dat alle zaken inzichtelijk en goed geregeld zijn voor de nieuwe toekomst van jullie kinderen.

Vraag ons gratis scheidingsboekje aan

Gratis scheidingsboekjeWil je meer inzicht in wat er allemaal bij een scheiding komt kijken? Vraag dan ons gratis scheidingsboekje aan. Je verkrijgt kennis rondom het scheidingsproces, de zaken die moeten worden geregeld en de keuzes die je daarbij kunt maken. Ook geeft dit boekje je een praktisch overzicht van de te nemen stappen. Kortom: ons scheidingsboekje biedt je waardevolle informatie rondom het vraagstuk scheiden.

Terug naar boven