Scheiden financieel

Scheiden tijdens de lockdown: persoonlijk bij een vestiging, online via videobellen of andere opties

Financieel scheiden: zo moeilijk is dat toch niet?

In de praktijk worden de financiën tijdens de scheiding vaak onderschat. Mensen gaan er zelf mee aan de slag, terwijl uit onderzoek blijkt dat ex-partners die tijdens hun scheiding deskundig zijn begeleid, achteraf tevredener over de financiële afspraken zijn. Veel scheidende stellen denken over het algemeen ook te gemakkelijk over de financiële vraagstukken: "Onze scheiding is niet zo ingewikkeld." Wij horen het ook veel aan tafel en als we daarna de financiële gevolgen gaan uitwerken, dan blijken zaken meestal toch ingewikkelder te liggen.

Als oorzaken kunnen we benoemen dat scheidende stellen vaak zaken over het hoofd zien. Daarnaast zijn ze over het algemeen niet op hoogte van hun rechten en plichten. Tot slot hebben ze weinig tot geen kennis hebben van alle financiële en fiscale wet- en regelgeving die bij een scheiding van kracht zijn. En dat is natuurlijk helemaal geen schande in een emotionele tijd, waarin al heel veel op u afkomt.

Het gevaar van verkeerde afspraken maken, en daardoor financieel risico lopen na de scheiding, is echter zonder het goed regelen van de financiën tijdens de scheiding groot. Bovendien kijken ex-partners die tijdens de scheiding goede financiële afspraken hebben gemaakt, met een beter gevoel terug op de scheiding. Ze zijn positiever over hun huidige financiële en emotionele situatie. Financieel advies bij een scheiding biedt dus een beter perspectief op uw leven na de scheiding en voorkomt dat u achteraf ontevreden over de gemaakte afspraken bent.

Scheiden en de financiële gevolgen

Als u gaat scheiden, verandert er op financieel gebied heel veel voor u. Bedenk hierbij dat de financiën voor 80% uw nieuwe toekomst gaan bepalen. Waar voorheen van uw gezamenlijk inkomen één huishouden moest draaien, worden dat nu twee huishoudens. De meest gestelde eerste vraag is vaak of u in het huis kunt blijven wonen. Daarna gevolgd door wat de hoogte van de alimentatie is. En niet te vergeten: wat u elke maand overhoudt voor de boodschappen en andere kosten. De volgende onderwerpen hebben uw financiële aandacht nodig tijdens uw scheiding.

Partner- en kinderalimentatie

Na de echtscheiding blijft u verplicht om financieel voor elkaar en uw eventuele kinderen te zorgen. Deze onderhoudsplichten zijn in de wet vastgelegd als partner- en kinderalimentatie. De hoogte en duur van de alimentatie is afhankelijk van een aantal factoren, zoals inkomen, draagkracht en behoefte. De berekening van de alimentatie is altijd maatwerk, omdat iedere scheiding en situatie anders is. Bij de Scheidingsplanner bekijken we de alimentatie dan ook niet op basis van bedachte globale richtlijnen, maar naar redelijkheid en op basis van eigen inzicht en overleg.

Uw eigen koopwoning

Een eigen woning kent bij een scheiding veel financiële en fiscale gevolgen. Misschien heeft een van u de wens om na de scheiding in het eigen huis te blijven wonen. Hoe moet u het huis dan gaan verdelen? En kunt u de hypotheek na de scheiding overnemen? Hoe zit het met de waardebepaling van de woning? Moet u uw ex-partner uitkopen? Allerlei vragen waarmee de Scheidingsplanner u als financieel specialist uitstekend kan helpen.

Het (gemeenschappelijk) vermogen

Bij uw scheiding moet uw gemeenschappelijke vermogen verdeeld worden. Denk bijvoorbeeld aan spaargelden en effecten, levenslooptegoeden en kapitaalverzekeringen. Voor de juiste verdeling moet eerst het vermogen in kaart gebracht worden. Ook moet er gekeken worden naar uw situatie: bent u op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Daarna kunnen de meest optimale afspraken worden gemaakt, ook fiscaal gezien.

Verdeling van uw pensioen

Het pensioen staat meestal niet hoog op de agenda bij een scheiding. Toch maakt het opgebouwde pensioen wettelijk onderdeel uit van alle financiële afspraken. Zo krijgt u te maken met de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS), pensioenverevening of pensioenconversie. Wij reken graag voor u uit wat voor u de beste keuze is.

Scheiden met schulden

Er ontstaan meestal veel vragen over hoe de schulden verdeeld moeten worden. Wat zijn de opties, eventuele fiscale consequenties en wanneer stopt de aansprakelijkheid? Daarnaast is het belangrijk dat de afspraken goed meegenomen worden in het echtscheidingsconvenant en afgestemd worden met de schuldeisers.

Tegemoetkomingen

Een scheiding heeft ook invloed op eventuele tegemoetkomingen die u ontvangt. Denk bijvoorbeeld aan de kinderbijslag, het kindgebonden budget of de kinderopvang toeslag. De ene tegemoetkoming kan wel en een andere kan niet over u beiden verdeeld worden, de Belastingdienst hanteert hier verschillende regels voor. Wij maken dit graag voor u inzichtelijk.

Belastingen

Als er iets onderschat wordt bij de financiën tijdens een scheiding, dan zijn het wel de fiscale gevolgen van de echtscheiding. De Belastingdienst constateert dan ook jaarlijks veel fouten in de belastingaangifte na de scheiding. Check dus altijd wat de fiscale gevolgen van uw afspraken zijn. De Belastingdienst adviseert dit ook niet voor niets. Veel scheidende stellen gaan de mist in met hun aangifte en hun toeslagen. Dit heeft vaak forse naheffingen tot gevolg en eventueel zelfs financiële problemen. Vooral het bezit van een gezamenlijke woning vergroot het risico op fouten. Laat u zich hier goed over informeren, want de wetgeving rondom de belasting is zelden voor slechts één uitleg vatbaar. Goed fiscaal advies tijdens uw scheiding kan u euro’s besparen en fouten in uw echtscheidingsconvenant voorkomen.

Eigen onderneming

Als u een ondernemer bent, dan is uw eigen bedrijf een van de belangrijkste financiële onderwerpen tijdens uw scheiding. Uw belangrijkste zorg is dat de continuïteit van de onderneming niet in financieel gevaar komt. Jaarcijfers, bedrijfsvorm, de waarde van de onderneming, uw pensioen in eigen beheer, uw gehele situatie en uw bedrijf moeten goed in kaart gebracht worden. De Scheidingsplanner is een van de weinige partijen in Nederland die de (echt)scheiding van een ondernemer op alle fronten goed kan regelen en van begin tot einde kan begeleiden.

Hoe zit het met de financiën bij uit elkaar gaan?

Uit elkaar gaan bij samenwonen betekent in de praktijk bijna net zoveel financiële zaken regelen als bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij het beëindigen van uw samenleving hangt veel af van het feit of u wel of geen samenlevingscontract heeft. De rechten en plichten zijn voor samenwoners die uit elkaar gaan namelijk niet vastgelegd in de wet. Dat maakt het ontvlechten van een samenleving, zeker als u geen samenlevingscontract heet, een lastige klus. Voor uw eventuele kinderen gelden er wel wettelijke bepalingen. Zo moet u voor minderjarige kinderen verplicht een ouderschapsplan opstellen en de kinderalimentatie gaan berekenen. 

De financiën tijdens de scheiding

Waarschijnlijk veranderen uw financiën al tijdens uw scheiding, bijvoorbeeld omdat een partner het huis al heeft verlaten en daardoor een andere woning moet bekostigen. Wij kunnen tijdens het scheidingstraject al met u meedenken over uw financiën tijdens de scheiding, onder andere door naar voorlopige voorzieningen, tegemoetkomingen en belastingaanslagen te kijken.

Gevolgen echtscheiding op latere leeftijd

Scheiden op latere leeftijd is een ontwikkeling die de afgelopen jaren flink is doorgezet. Vooral op financieel gebied spelen bij de scheiding van 55-plussers bepaalde zaken een veel grotere hoofdrol. U zit tenslotte dichter tegen uw pensioen aan of bent misschien al met pensioen. Hierdoor is inzicht in de langere termijn wat betreft de inkomsten en uitgaven nog belangrijker dan als u jonger bent. Een wezenlijk verschil is dat er minder naar het huidige inkomen gekeken wordt, maar meer naar het toekomstig vermogen. Bij een scheiding op latere leeftijd spelen qua gevolgen vooral uw woonwensen, pensioenverevening, lijfrenteverzekering en de partneralimentatie een belangrijke rol. Uw Scheidingsplanner kan u hier uitstekend over adviseren.Lees hier meer over scheiden op latere leeftijd

Hoe zit met de financiën bij scheiden van tafel en bed?

Veel mensen denken dat ze zodra ze apart wonen al direct van tafel en bed gescheiden zijn. Dat er niks geregeld hoeft te worden en dat er verder ook geen gevolgen zijn. Zo eenvoudig is het echter niet, want ook voor een scheiding van tafel en bed is een gang naar de rechter verplicht. De echtscheidingsprocedure bij een scheiding van tafel en bed is namelijk vrijwel gelijk aan de procedure voor een officiële scheiding. U moet dus dezelfde stappen ondernemen als bij een definitieve scheiding. Ook zult u financiële afspraken met elkaar moeten maken over het vermogen, de woning en de alimentatie.

Persoonlijke tip van uw Scheidingsplanner

Uw kosten zullen na een scheiding meestal stijgen, de inkomsten vaak niet. Het is daarom zaak om bij het maken van afspraken rekening te houden met mogelijke aanspraken op toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget. Optimaal gebruik maken van deze regelingen kan net het verschil maken. Zeker in de beginfase na de scheiding. Goed advies is daarom zeer belangrijk.

Scheidingsplanner Rudi Mertens

Financiële tips bij een scheiding

Op internet zijn er meer dan voldoende financiële tips bij een scheiding te vinden, ook op onze website vindt u ze bij diverse onderwerpen terug. Hoeveel financiële tips u ook over uw scheiding vindt en leest, bedenk hierbij wel dat er vaak geen standaardoplossingen zijn. Wat voor de één werkt, kan voor een ander anders uitpakken. Ook kijken veel financiële tips alleen naar de korte termijn en niet naar de langere termijn. We willen daarom nog graag een financiële tip voor uw scheiding benadrukken: zoek een financieel adviseur. Want als u uw zaken financieel goed geregeld wilt hebben, is een financieel adviseur echt noodzakelijk.

Kies in ieder geval voor een adviseur die op de hoogte is van de laatste wet- en regelgeving, die ook verstand heeft van de fiscale gevolgen en ook naar de lange termijn kijkt. De Scheidingsplanner is zo’n adviseur. Een van onze specialiteiten is financieel advies bij een scheiding: het in begrijpelijke taal verwoorden van de financiële complexiteit van uw scheiding. Wij maken samen met u zulke duidelijke en transparante afspraken dat u echt in staat bent om vooruit te kijken. Zo weet u heel snel waar u na de scheiding precies aan toe bent.

Vragen of een afspraak maken?

Onze Scheidingsplanners zijn allemaal gedegen opgeleide deskundigen. Zij hebben tenminste vijftien jaar ervaring in het geven van financieel advies. Een Scheidingsplanner is bijvoorbeeld opgeleid tot Federatie Financieel Planner of Register Financieel Echtscheidingsadviseur. Wij zijn dan ook uniek in onze dienstverlening: uw scheidingsbemiddelaar is tevens uw financieel adviseur. U hoeft dus niet met verschillende adviseurs om tafel. Ook zijn bij ons uw financiën geen bijzaak, maar een hoofdzaak.

Terug naar boven