Scheiden op latere leeftijd & partneralimentatie

Gepubliceerd op 14-04-2023 door de Scheidingsplanner

Partneralimentatie bij een scheiding op latere leeftijd

Als je gaat scheiden op latere leeftijd, dan is partneralimentatie een belangrijk vraagstuk in het traject. Zelfs nog belangrijker dan bij een scheiding op jongere leeftijd, omdat bij een scheiding op latere leeftijd de partneralimentatie niet los gezien kan worden van het pensioen. Dat geldt zowel voor als je de pensioengerechtigde nog in zicht hebt of als je al gepensioneerd bent. Ook moet bekeken worden of eventuele lijfrente-uitkeringen invloed hebben op de hoogte van de partneralimentatie. We zetten in dit artikel alle bijzonderheden rondom de partneralimentatie bij een scheiding op latere leeftijd op een rijtje.

Inhoudsopgave partneralimentatie senioren scheiding

> Wanneer heb je recht op partneralimentatie?
> Hoe lang heb je recht op partneralimentatie?
> Hoogte van de partneralimentatie
> Belangrijk aandachtspunt partneralimentatie

Wanneer heb je recht op partneralimentatie?

Bij een scheiding op latere leeftijd is de wettelijke algemene regeling van kracht: je hebt recht op partneralimentatie als je niet in jouw eigen levensonderhoud kunt voorzien. De partner met het hoogste inkomen draagt in principe bij aan de kosten van levensonderhoud van de partner met het laagste inkomen. Hierbij dient uiteraard ook te worden gekeken naar de draagkracht van de alimentatieplichtige.

Hoe lang heb je recht op partneralimentatie?

Sinds de nieuwe wetgeving in 2020 bedraagt de duur van de partneralimentatie nu de helft van het aantal huwelijksjaren met een maximum van vijf jaar. Als je op latere leeftijd gaat scheiden, dan zijn er echter 2 uitzonderingen van kracht op de duur van de partneralimentatie:

  • Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan 15 jaar zijn getrouwd hebben recht op 10 jaar alimentatie. Deze uitzondering vervalt per 2027;
  • Als de alimentatiegerechtigde (de ontvanger) binnen 10 jaar na de scheiding de AOW-leeftijd bereikt en het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd, bestaat in beginsel een recht op partneralimentatie tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. De termijn kan dan dus tot maximaal 10 jaar worden opgerekt.

Hoogte van de partneralimentatie

Of je daadwerkelijk partneralimentatie gaat betalen of ontvangen en wat de hoogte van de partneralimentatie wordt hangt van een aantal factoren af. Het staat jullie namelijk altijd vrij om samen afwijkende afspraken te maken.

In principe zijn de Tremanormen een prima leidraad om tot goede afspraken te komen. Deze normen geven aan dat de vast te stellen alimentatie afhankelijk is van:

1. de (netto) behoefte van de ontvanger en
2. de (netto) draagkracht van de betaler

Bij de berekening wordt dus altijd naar de behoefte van de alimentatiegerechtigde gekeken: welk bedrag is er nodig om de huidige levensstandaard van de partner voort te zetten? Ook wordt er naar inkomsten gekeken: zijn er eigen inkomsten aanwezig? Of is het mogelijk dat er in de toekomst zelf nog een inkomen verdiend gaat worden? Tevens wordt er gekeken naar de draagkracht van de alimentatieplichtige: hoeveel geld hebben jullie allebei te besteden en wat blijft over voor de alimentatie?

Hoogte van de partneralimentatie bij senioren scheiding

Belangrijk aandachtspunt partneralimentatie bij een senioren scheiding

Binnen de wettelijke duur of de tussen partijen afgesproken duur van partneralimentatie kan er natuurlijk van alles veranderen. Zo kan de behoefte van de ontvanger dalen, omdat er een recht ontstaat op AOW of ouderdomspensioen. Dat kan het eigen ouderdomspensioen zijn of het recht op een gedeelte van het ouderdomspensioen van de betaler. Daarnaast kan de draagkracht van de betaler dalen. Bijvoorbeeld bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd waardoor zijn/haar inkomen daalt.

Een wijziging in de behoefte van de ontvanger en/of de draagkracht van de betaler is een goede reden om de eerder gemaakte afspraken over de partneralimentatie aan te passen. Omdat deze inkomenswijzigingen bij een scheiding op latere leeftijd al redelijk goed in beeld zijn, is het aan te raden om daar bij de scheiding al meteen rekening mee te houden. Bij de berekeningen moet dus vooral direct naar de langere termijn gekeken worden, zodat je later geen nieuwe afspraken met elkaar hoeft te maken.

Tip: leg alle concrete afspraken vast in jullie echtscheidingsconvenant. Dat geeft voor zowel de ontvanger als de betaler duidelijkheid over hun inkomenssituatie. Op het moment van scheiden, maar ook in de toekomst. Uiteraard kunnen jullie er bij de Scheidingsplanner op rekenen dat wij juist naar de lange termijn kijken, zodat jullie straks kunnen zeggen: “Wij hebben het allemaal in een keer goed geregeld”.

Terug naar boven