Wetsvoorstel pensioenverdeling

Gepubliceerd op 09-09-2022 door de Scheidingsplanner

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2027

In de wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) is geregeld hoe het door ieder van jullie in de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen verdeeld moet worden. In deze wet staat dat jij recht hebt op de helft van het pensioen van jouw ex-partner en andersom.

De Wet VPS is van toepassing als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Voor samenwoners gelden de afspraken die jij in je samenlevingscontract heeft opgenomen. Belangrijk om te vermelden is dat bij samenwoners de pensioenuitvoerders in de meeste gevallen geen medewerking verlenen aan de uitvoering van de gemaakte afspraken.

Inhoudsopgave nieuw wetsvoorstel pensioen bij scheiding

> Nieuwe regels wetsvoorstel
> Wat gaat er vanaf 2027 veranderen?
> Het bijzonder partnerpensioen

Nieuwe regels door wet pensioenverdeling bij scheiding

Door de huidige Wet VPS blijven veel ex-partners na de scheiding toch nog financieel met elkaar verbonden. Daarnaast is de huidige wet erg ingewikkeld. Om de verdeling van het pensioen na scheiding te vereenvoudigen is er in september 2019 het voorstel Wet Pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Wps) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Naar verwachting zouden de nieuwe regels van het wetsvoorstel per 1 juli 2022 ingaan. De inwerkingtredingsdatum van het Wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding is echter opgeschoven naar 1 januari 2027. Reden hiervoor is onder meer dat pensioenuitvoerders in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel alvast rekening kunnen houden met de aanpassingen die volgen uit het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding. Omdat door dit uitstel goede elementen van deze wet pas in 2027 in werking zullen treden, heeft de minister wel het voornemen om enkele overbruggingsmaatregelen te introduceren bij nota van wijziging bij de Wet Pensioenverdeling bij scheiding (Wps).

Wat gaat er vanaf 2027 veranderen?

Je blijft net als nu recht houden op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Ook nu kijkt de wet alleen naar een scheiding van gehuwden en geregistreerd partners. Dus opnieuw niet voor samenwoners.

In hoofdlijnen zijn dit de belangrijkste aanpassingen in het wetsvoorstel:

  • Voor alle scheidende koppels wordt pensioenconversie de standaard en dat betekent dat iedere ex-partner een eigen aanspraak op ouderdomspensioen heeft;
Veranderingen Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2027
  • De ex-partner is voor de uitbetaling van het pensioen niet langer afhankelijk van het in leven zijn van de verdelingsplichtige partner;
  • In de nieuwe situatie hebben beide ex-partners recht op de helft van het partnerpensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. De periode van opbouw voor het huwelijk komt dus te vervallen;
  • Beide partners kunnen een eigen financiële planning maken op basis van het eigen resterende en nog op te bouwen pensioen en het definitief toebedeelde pensioen van de ex-partner;
  • Als je het met deze nieuwe regels eens bent, dan hoef je verder niets meer te doen. Nu moet je nog binnen twee jaar na de scheiding jouw pensioenuitvoerder op de hoogte brengen van de scheiding. Dit is in de nieuwe situatie niet meer nodig;
  • Het blijft mogelijk om samen afwijkende afspraken te maken. Deze afspraken worden dan in het echtscheidingsconvenant opgenomen. Bij afwijkende afspraken zijn de partners wel verplicht om deze binnen zes maanden na de scheiding door te geven aan de pensioenuitvoerder(s).

De nieuwe wet zorgt er dus voor dat de wederzijdse afhankelijkheid van de ex-partners qua pensioen wordt beëindigd. Beide partners weten exact waar zij aan toe zijn. Alleen de eigen pensioenopbouw tot de pensioendatum is nog onbekend en afhankelijk van de toekomstige opbouw.

Het bijzonder partnerpensioen

Het bijzonder partnerpensioen, een uitkering die start bij overlijden van de ex-partner, verdwijnt. Het recht op dit partnerpensioen is immers al opgenomen in het geconverteerde pensioen. Dat betekent dat bij scheiding goed gekeken moet worden naar de financiële gevolgen voor de langstlevende partner bij overlijden van de ex-partner. Zeker als er sprake is van zorg voor kinderen. Nu, maar zeker ook in de toekomst als zij gaan studeren.

In de huidige situatie groeit het eigen ouderdomspensioen weer aan tot het volledige bedrag, indien de ex-partner na de echtscheiding komt te overlijden. Dat is onder de nieuwe wetgeving niet meer het geval. In sommige gevallen kan dat wel een gewenste situatie zijn. Dan is het belangrijk om dat tijdens de echtscheiding goed af te spreken en tijdig te melden aan de pensioenuitvoer(s).

Pensioen is en blijft een belangrijk onderwerp!

De nieuwe wet zorgt voor minder afhankelijkheid van de ex-partners na de echtscheiding. Toch kan het in sommige gevallen wenselijk zijn om af te wijken van de (nieuwe) wet. Laat je daar goed over informeren, want alleen tijdens de scheiding is het mogelijk om deze afwijking toe te passen. De Scheidingsplanner adviseert je graag wat voor jou de beste opties zijn.

Terug naar boven