Herberekenen Partneralimentatie

Gepubliceerd op 28-06-2019 door de Scheidingsplanner

Waarom de partneralimentatie herberekenen?

Samen met je ex-partner heb je tijdens de scheiding afspraken gemaakt over de hoogte en de duur van de partneralimentatie. Vaak maak je deze afspraken op basis van de situatie tijdens je scheiding. Het is echter niet ondenkbaar dat er in de toekomst iets wijzigt of gebeurt, wat invloed kan hebben op de overeengekomen partneralimentatie. In dit artikel gaan we nader in op deze redenen en beschrijven we een praktijkvoorbeeld over de herberekening van de partneralimentatie.

Inhoudsopgave partneralimentatie herberekenen

> Redenen herberekening partneralimentatie
> Overlijden van een partner
> Een nieuwe partner
> Bijstandsuitkering
> Arbeidsongeschiktheid
> Praktijkvoorbeeld herberekening

Redenen herberekening partneralimentatie

Indien zich in de toekomst wezenlijke wijzigingen voordoen, in de persoonlijke en/of financiële omstandigheden van één van beiden, kan er aanleiding zijn om de partneralimentatie opnieuw te bekijken. Denk aan veranderingen zoals:

  • Hoger of (onverwijtbaar) lager inkomen bij één van beiden;
  • Het onverhoopt werkloos worden;
  • Een verandering in de woonsituatie;
  • Wijzigingen in de persoonlijke situatie (nieuwe partner of gezin);
  • Het wegvallen van de kosten voor de kinderen.

Deze en andere veranderingen kunnen aanleiding zijn om opnieuw te kijken naar de behoefte aan en draagkracht voor partneralimentatie. Overigens zullen niet alle verandering invloed hebben op de partneralimentatie. Bijvoorbeeld als één van beiden vrijwillig minder gaat werken/verdienen, is het de vraag of dit de partneralimentatie beïnvloedt.

In dit artikel zullen we ingaan op enkele situaties die zich voor kunnen doen na vaststelling van de partneralimentatie en die mogelijkerwijs invloed kunnen hebben op de overeengekomen of vastgestelde partneralimentatie. Ook schetsen we hiervoor oplossingen en geven je een praktijkvoorbeeld van een herberekening van de partneralimentatie.

Overlijden van een partner

Bij het overlijden van je ex-partner vervalt de partneralimentatie. Als de alimentatieontvanger overlijdt, vervalt de alimentatiebetaling en heeft de alimentatiebetaler meer financiële ruimte. Maar wat gebeurt er als de alimentatiebetaler overlijdt?

De alimentatieontvanger is vaak financieel afhankelijk van de partneralimentatie. Stel dat deze alimentatie wegvalt door het overlijden van de ex-partner, hoe zien de financiën er dan uit? Wellicht is er recht op een nabestaandenpensioen of een ANW-uitkering. Je kunt je alimentatie-inkomsten veiligstellen door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Komt je ex-partner te overlijden, dan keert de verzekering aan je uit. Je ontvangt dit bedrag ineens of middels een maandelijkse uitkering. De Scheidingsplanner onderzoekt welke financiële opvang er wellicht is uit een nabestaandenpensioen, ANW-uitkering of overlijdensrisicoverzekering. Op basis van deze informatie geeft de Scheidingsplanner je een maatwerk advies.

Nieuwe partner bij herberekening partneralimentatie

Nieuwe partner

Als de alimentatiebetaler een nieuwe partner heeft (en bijvoorbeeld gaat samenwonen), kan dit de draagkracht van de alimentatiebetaler beïnvloeden. Stel de nieuwe partner heeft een eigen inkomen, dan wordt deze nieuwe partner geacht mee te betalen aan de woonlasten. De lasten van de alimentatiebetaler dalen hierdoor, waardoor er meer draagkracht komt voor alimentatiebetaling.

Als de alimentatieontvanger gaat samenwonen of trouwen, dan vervalt veelal de alimentatie. Uit de praktijk blijkt dat er discussie kan ontstaan over of iemand nu wel of niet samenwoont. Om die discussie te voorkomen, kan in een convenant een afspraak worden vastgelegd over een proefperiode van samenleving, voordat de partneralimentatie definitief vervalt. 

Bijstandsuitkering

Vraag je na de scheiding een bijstandsuitkering aan, dan zal de gemeente onderzoeken of je een redelijk bedrag aan alimentatie ontvangt. Als de gemeente van mening is dat je ex-partner meer partneralimentatie zou kunnen betalen, dan kan de gemeente de kosten van de bijstand verhalen op de ex-echtgenoot. Dit wordt dan bijstandsverhaal genoemd. Ook als je samen hebt afgesproken dat er geen alimentatie wordt betaald, kan dit toch tot gevolg hebben dat de gemeente de kosten van bijstand op de ex-echtgenoot zal verhalen. 

Arbeidsongeschiktheid

Indien de alimentatieplichtige arbeidsongeschikt raakt, dan kan dit invloed hebben op diens draagkracht. Je kunt je alimentatie-inkomsten veiligstellen door voor je ex-partner een arbeidsongeschiktheidsrisicoverzekering af te sluiten. Raakt je ex-partner arbeidsongeschikt, dan keert de verzekering uit. Je ontvangt dit bedrag ineens of middels een maandelijkse uitkering.

Praktijkvoorbeeld herberekening van de partneralimentatie

Een aantal jaren geleden besloten Frans en Marieke te gaan scheiden. Ze hadden geen kinderen, dus alleen de partneralimentatie was een punt van overleg. Marieke had een goedbetaalde functie. Frans was voor de tweede keer in korte tijd zijn baan verloren. Hij was op zoek naar een nieuwe uitdaging, maar in 2013 was dit niet eenvoudig. Wij starten vaak eerst met een zo neutraal mogelijke berekening. De Trema-normen passen wij hierbij zo goed mogelijk toe. Deze eerste berekening kun je vooral zien als een neutrale meting. Een meting gebaseerd op een model dat veel rechters en advocaten al jarenlang als ‘wettelijke’ norm hanteren. Het model is echter niet wettelijk. De uitkomsten van dit model gebruiken wij daarom veelal als uitgangspunt voor verder overleg.

Uitkomst partneralimentatie Frans en Marieke

Bij Frans en Marieke passeerden tijdens het overleg alle argumenten uitgebreid de revue. Hierdoor hebben zij een goed afgewogen beslissing kunnen nemen. Een beslissing waar zowel Frans als Marieke zich in konden vinden. Frans ging, in afwijking van de Trema-normen, partneralimentatie ontvangen van bruto ongeveer € 870,00 per maand. Ook zijn er randvoorwaarden vastgelegd. Zoals dat als Frans weer een baan zou vinden, zijn eigen inkomsten dan van invloed zou kunnen zijn op een herberekening van de partneralimentatie. Eind goed, al goed!

Aanleiding herberekening partneralimentatie

Na de scheiding heeft Marieke weer met ons contact gezocht. Zij gaf aan dat een herberekening van de partneralimentatie noodzakelijk was. Er was namelijk het nodige veranderd in haar situatie. Marieke was inmiddels langdurig ziek en zij ging op niet al te lang termijn haar baan verliezen. Hierdoor moest zij gaan terugvallen op een uitkering. Marieke en Frans hadden al met elkaar contact gehad over de nieuwe situatie van Marieke. Na dit overleg was Frank bereid om mee te werken aan de herberekening van de partneralimentatie.

Uitkomst herberekening partneralimentatie

Frans heeft allereerst zijn inkomensgegevens beschikbaar gesteld. Daarnaast wilde hij ook delen in de kosten die gemoeid waren met de herberekening van de partneralimentatie en de vastlegging van de nieuwe afspraken. De herberekening toonde aan dat de draagkracht voor de partneralimentatie van Marieke nog slechts zeer gering was. Ook nu kwamen Frans en Marieke snel tot een besluit. Frans zag af van partneralimentatie, niet in de laatste plaats omdat Marieke tijdens de scheiding bereid was geweest hem in die lastige periode zonder werk te ondersteunen. Wij hebben voor hun een aanvullend convenant opgesteld, dat door beiden is ondertekend.

Het is altijd mogelijk om in onderling overleg de herberekende alimentatie door te voeren. Hierbij adviseren wij echter wel om de afspraken vast te leggen in een (aanvullend) convenant. Indien je niet in onderling overleg tot bepaalde afspraken kunt komen, is het daarnaast mogelijk om een verzoekschrift tot wijziging van de alimentatie in te laten dienen bij de rechtbank.

Indien je meer informatie wilt over een herberekening, neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Terug naar boven